Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Detaljreguleringsplan for bustader ved Aksdalsvatnet

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Den Italienske landsby
I møte 09.03.2017 har teknisk utval vedteke detaljreguleringsplan fo bustadar ved Aksdalvatnet lagt ut til offentleg ettersyn i tråd med plan- og bygningslova § 12-10.

 

Det er no utarbeidd detaljreguleringsplan for bustadarved Aksdalsvatnet (den italienske landsbyen). Teknisk utval har i møte 09.03.17 vedtekeframlegget lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for terrassert bustadbygging med tilhøyrende anlegg som veg, parkering, leik og renovasjon. Det er planlagt tett busetnad, ca. 250 einingar innanføre planområdet. Området er planlagt med tilkomst frå eksisterande vegnett.

Innspill og merknader til planen kan du gjere via kommunen sin høyringsportal 

Du kan også senda dei skriftleg til:

Tysvær kommune
Resultatområde teknisk
Pb 94, 5575 AKSDAL
* merk merknader med 2016/1467

Frist for innsending av merknader: 05.05.17

Vedlegg:

- Saksframlegg

- Plankart

- Føresegner

- Planomtale