Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart områderegulering Aksdal

Skrevet av Trond Tindeland .

kart oppstart aksdal tmb
Kommuneplannemnda vedtok i møte den 18.03.2016 å legge forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Aksdal på høring og offentlig ettersyn.

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1, 12-2 og 12-9, samt forhandling om utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven § 17-4.

Planarbeidet blir gjennomført som områderegulering etter pbl. § 12-2, i regi av Tysvær kommune. Norconsult AS i Haugesund er engasjert for å bistå kommunen i planarbeidet.

Områdeavgrensingen er ikke endelig fastlagt grunnet uavklarte forhold rundt framtidig vegsystem for E39 og E134 gjennom Aksdal. Det er en målsetting å kunne ta endelig stilling til områdeavgrensingen når planprogrammet godkjennes.

Da planarbeidet er omfattende og legger til rette for store endringer vil det bli utarbeidet konsekvensutredning samtidig med planarbeidet, selv om planforslaget trolig blir i tråd med hovedtrekkene i kommuneplan 2015.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting og utvikling av Aksdal som kommunesenter og regiondelsenter. Mulige utviklingsakser er mot sør og Aksdalsvatnet, mot vest og Frakkagjerd, og mot Grinde og Urasvingen i øst. Framtidig overordnet vegsystem vil legge føringer for mulige utviklingsakser. I planarbeidet vil det bli sett på mulige transportkorridorer inn mot sentrum av kommunesenteret.

Planprogrammet vil bli godkjent av kommunestyret i tråd med Pbl. § 12-9. Etter høringsinnspill vil planprogrammet bli politisk behandlet i hovedutvalg for teknisk og kommuneplanutvalget før det godkjennes av kommunestyret. Målsettingen med planarbeidet er å legge til rette for ønsket utvikling både for private, kommunale og regionale funksjoner.

Planprogrammet finner du nederst i artikkelen. Det ligger også til offentlig ettersyn på Servicetorget i Tysvær rådhus. Eventuelle merknader til planprogrammet sendes skriftlig til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal, eller på e-post til post@tysver.kommune.no innen 27.05.2016.

Eventuelle merknader til planprogrammet sendes skriftlig til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal, eller på e-post til post@tysver.kommune.no innen 27.05.2016.

Spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan rettes til plansjef Linda Christine Olsen på tlf. 52757241 / 90625129 eller til arealplanlegger Torstein Holtskog på tlf 52757234 / 99041645.

Det vil bli arrangert åpne møter om planarbeidet i kommunestyresalen i mai/juni og i løpet av høsten 2016. Dette kunngjøres på kommunens nettsider og i lokalaviser.

Vedlegg:

pdf icon  Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Aksdal