Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Høyring: Ordensreglement for grunnskulane

Skrevet av Lars Johannes Liknes .

Paragraf web
Med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen skal hovudutval for resultatområdet skule fastsette forskrift om felles ordensreglement. I tillegg til det felles ordensreglementet, får samarbeidsutvalet ved den enkelte skulen myndigheit til å vedta utfyllande reglar tilpassa lokale forhold.

Høyringsutkast: Ordensreglement for grunnskulane i Tysvær kommune

Høyringsinstansar:
Skulemiljøutvalet
Su
FAU
Kommunalt foreldreutval