Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Søknad om utvida produksjon Langøyna Ø

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Langøy

Alsaker Fjordbruk AS søkjer om løyve til utviding på akvakulturlokaliteten Langøyna Ø, lokalitetsnr 13055. Samstundes vert det søkt om godkjenning av eksisterande anlegg med fortøyingar. 

 

Det er søkt om løyve til utviding av makismal tillaten biomasse (MTB) frå 3.600 til 4.680 tonn på lokaliteten Langøyna Ø. Samstundes vert det søkt om godkjenning av eksisterande anlegg med fortøyingar. 

Lokaliteten ligg i eit område som i kommuneplanen  2012 – 2024 er sett av til NFFFA - område for Natur, Friluftsliv, Ferdsel, Fiske og Akvakultur. Tiltaket er såleis i tråd med gjeldande kommuneplan.

Søknad med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn, og kan lastas ned under eller framskaffast ved å kontakte servicetorget på rådhuset.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendast til Tysvær kommune, ref sak 2014/1512, Postboks 94, 5575 Aksdal eller e-post til: post@tysver.kommune.no innan 19.01.2015.

Dokumenter:

PDF icon 16x16  Søknad om utviding Langøya Ø
PDF icon 16x16 
Vedlegg 1: Søknadsskjema
PDF icon 16x16  Vedlegg 2: Diverse kart
PDF icon 16x16  Vedlegg 3: MOM B-undersøking Langøyna Ø 2013
PDF icon 16x16  Vedlegg 4: MOM C-undersøking Langøyna Ø 2014
PDF icon 16x16  Vedlegg 5: Straummålingar Langøya Ø vår 2014 
PDF icon 16x16  Vedlegg 6: Botntopografi
PDF icon 16x16  Vedlegg 7: Vedtak frå Fiskeridirektoratet 2009
PDF icon 16x16  Vedlegg 8: Kvalitetssjekk av søknad