Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Vedtatt reguleringsplan for Grindafjord feriesenter

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Grindafjord feriesenter
Tysvær kommunestyre godkjente den 26.02.2013 reguleringsplan (detaljplan) for Grindafjord feriesenter.


I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Tysvær kommunestyre, den 26.02.2013 i sak 6/13, reguleringsplan (detaljplan) for Grindafjord feriesenter. Planen gjeld regulering av eit område til campingplass med serviceanlegg, utleigehytte, småbåthamn, fritidsbustadar m.m.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 - tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for:
Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 - tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

 

 Vedlegg:

- saksframlegg
- reguleringsføresegner
- plankart