Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsvedtak Førreåsen

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Forreaasen kart
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Førreåsen. Reguleringa inneber fortetting av eit allereie eksisterande bustadområde.

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Tysvær kommunestyre den 18.12.2012, i sak 108/12, reguleringsplan for Førreåsen. Detaljreguleringa inneber fortetting av eit allereie eksisterande bustadområde.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for:
Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

Vedlegg
icon Førreåsen 1. gangsbehandling (41.58 kB)
icon Førreåsen 2. gangsbehandling (31.3 kB)
icon Førreåsen - Kart (671.61 kB)
icon Førreåsen - Føresegner (144.75 kB)