Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Godkjent reguleringsplan g/s-veg Padlane-Klovning

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Bilde til nettsida Padlane KlovningTysvær kommunestyre godkjente i møte 13.12.2016 reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv780 Padlane-Klovning.

 

 

Godkjenninga er gjort i samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova, og vedtaket kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. fvl. Kap. VI, jf. pbl. § 1-9. Klaga skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. pbl. kap. 15.

Dokument i saka finn ein under.

Særutskrift godkjenning av reguleringsplan g/s-veg langs Fv780 Padlane-Klovning

 Føresegner

Kart 1

Kart 2

Kart 3