Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Hervikneset lagt ut til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Hervikneset 2
Det er utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for Hervikneset. Teknisk utval har i møte 06.10.2016 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.


Føremålet med planarbeidet er å fortette området med to bustadar som i gjeldande reguleringsplan er vist som bustadføremål.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til Tysvær kommune via denne lenken. Du kan også sende den pr. post til Tysvær kommune, resultatområde forvaltning, pb. 94, 5575 AKSDAL eller på e-post til: post@tysver.kommune.no. Merk refnr "2016/318".

Frist for innsending av merknadar vert sett til 05.12.2016.

 

Vedlegg:

Saksframlegg

Plankart

Føresegner

Planomtale