Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan g/s-veg Padlane - Klovning

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Bilde til nettsida Padlane Klovning
Teknisk utval har i møte 01.09.2016 vedtatt forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 780 Padlane - Klovning lagt ut til offentleg ettersyn . 

 

Norconsult har på vegne av Tysvær kommune og Statens vegvesen utarbeida forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv780 Padlane - Klovning. Teknisk utval har i møte 01.09.2016 vedtatt at planen skal leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan og bygningslova § 12-10.

Det er lagt opp til ein gang- og sykkelveg med bredde 3 meter og eit skilje frå vegen på 1,5 meter langs austsida av fylkesvegen. I eit strekk på ca 50 meter er det føreslått fortau fordi ein kjem tett innpå eit bustadhus. Vidare er det lagt opp til eit midlertidig riggområde i nord innafor den sørlege delen av bustadfeltet Padlane Aust. I sør blir det tilrettelagt for kantstopp for buss. Ein regulerer ikkje fylkesvegen.

Eventuelle merknader til planen må sendast skriftleg til Tysvær kommune via denne lenken, eller pr. post til postboks 94, 5575 Aksdal. Du kan også sende den på e-post til: post@tysver.kommune.no. Merk refnr "2006/2401".

Høyringsfrist er satt til 01.11.2016.

Plandokumenta finn ein her:

pdf icon  Førstegongsbehandling reguleringsplan Padlane - Klovning

pdf icon  Plankart 1

pdf icon Plankart 2

pdf icon Plankart 3

pdf icon R01 Planomtale

pdf icon R02 Føresegner

pdf icon R03 Medverknad - merknader oppsummert og kommentert

pdf icon R04 Landskapsrapport

pdf icon R05 ROS-analyse

pdf icon R06 Teikningshefte veg 

pdf icon R07 Hydrologi

pdf icon R08 Støyutredning

pdf icon R09 Vurdering av grunnforhold

pdf icon R10 Hydrogeologisk rapport

pdf icon R11 Kulturhistoriske registreringar