Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Garhaug - Longhaugen lagt ut til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

garhaug tmb 2

Detaljreguleringsplan for Garhaug - Longhaugen er lagt ut til offentleg ettersyn.

Planen blei tatt opp til behandling i teknisk utval den 09.06.2016. Framlegget til detaljreguleringsplan blir lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Planforslaget legg til rette for bygging av einebustadar, rekkehus, lågblokker og terrasserte bustadar, samt veganlegg, leikeplassar og tilhøyrande anlegg.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, forvaltning, pb. 94, 5575 AKSDAL.

Frist for innsending av merknadar vert sett til 12.08.2016.

 

Saksframlegg

Plankart

Føresegner

Planomtale

Trafikk-notat

Naturmangfold-vurderingar