Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Rundkjøring E39/E134 og kollektivanlegg i Aksdal

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

rundkjoring aksdal tmb

Detaljreguleringsplan for rundkjøring E 39 / E 134 og kollektivanlegg i Aksdal er godkjent i kommunestyret 27. oktober 2015.

 

 

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova godkjente Tysvær kommunestyre den 27.10.2015 detaljreguleringsplan for rundkjøring E39/E134 og kollektivanlegg i Aksdal. Føremålet med planarbeidet er å betre trafikktryggleiken og framkommeligheten i krysset E39/E134, samt tilrettelegging for kollektivanlegg.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

 

Vedlegg:

PDF icon 16x16  Saksframlegg
PDF icon 16x16  Føresegner
PDF icon 16x16  Plankart