Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Offentleg ettersyn: Skjoldastraumen bustadområde

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Skjoldastrumen bustadomr tmb
Detaljreguleringsplan for Skjoldastraumen bustadområde, del av gbnr. 119/4, er no lagt ut til offentleg ettersyn.

 

Det er utarbeidd detaljreguleringsplan for Skjoldastraumen bustadområde, del av gbnr. 119/4. Detaljreguleringsplanen blei tatt opp i teknisk utval den 18.06.2015, som sak 76/15.

I teknisk utval blei det sett følgjande vilkår:

«Før reguleringsplanen blir lagt ut til høring skal reguleringsplanen øke trafikksikkerheten til å inneholde fortau på en side av hovedvei i planen ned til gang og sykkelsti.»

I tida etter teknisk utval er planen omarbeida til nå å ha fortau på ei side av hovudvegen. Vilkåret som blei sett i teknisk utval er vurdert til å vere oppfylt, og detaljreguleringsplanen for Skjoldastraumen bustadområde, del av gbnr. 119/4, kan leggas ut på høyring.

Framlegget til detaljreguleringsplan blir lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Planforslaget legg til rette for konsentrert bustadbygging, med tilhøyrande anlegg for parkering, uteoppaldsareal og leikeplass.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skritftleg til:

Tysvær kommune, forvaltning, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknader vert sett til 30.10.2015.

Vedlegg:
PDF icon 16x16  Plankart

PDF icon 16x16 Føresegner

PDF icon 16x16 Planforslag

PDF icon 16x16 Vurdering etter naturmangfaldlova

PDF icon 16x16 Støyrapport

PDF icon 16x16 Geoteknisk vurdering