Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Offentleg ettersyn: reguleringsplan Hervik Camping

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

hervik tmbTeknisk utval vedtok i møte den 18.06.2015 å leggje endring av detaljreguleringsplan for Hervik Camping ut på høyring og til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Detaljreguleringsplanen inneber ei utviding av den eksisterande campingplassen på Hervik, og vidare utvikling av området til campingplass/turisme med tilhøyrande verksemd.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknadar vert sett til 21.08.2015.

 

Vedlegg:

Saksframlegg

Føresegner

Plankart

ROS-analyse

 Planomtale