Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan Haugaland Næringspark

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

hnp89 tmb
Teknisk utval vedtok i møte den 04.06.2015 å leggje detaljreguleringsplan for delområde 8 og 9 i Haugaland Næringspark ut på høyring og til offentleg ettersyn.

 Planforslaget skal klarleggje korleis det kan byggas innanfor industriområde 8 og 9, samt område til nytt kommunalt avløpsanlegg, og løysingar for tilkomst og infrastruktur.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknadar vert sett til 05.08.2015.

Vedlegg:

PDF Saksframlegg
PDF Plankart
PDF Føresegner
PDF Planomtale
PDF ROS-analyse