Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Offentleg ettersyn: reguleringsplan Stølsberg

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

stølsberg tmbTeknisk utval vedtok i møte den 04.06.2015 å leggje detaljreguleringsplan for Stølsberg ut på høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

 

Reguleringsplanen inneber ei endring av gjeldande reguleringsplan for Aksdal nordre del. Bakgrunnen for endringa er behov for areal til offentlege tenester, og samstundes eit ønskje om å nytte utbyggingspotensialet på eigedomen gbnr. 72/66.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknadar vert sett til 05.08.2015.

 Vedlegg:

PDF Saksframlegg
PDF Plankart
PDF Føresegner
PDF Planomtale
PDF Faresonekartlegging
PDF Kapasitetsstudie
PDF Trafikkanalyse