Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan kjøpesenter i Aksdal

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

kjopesenter
Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt å leggje ut områdereguleringsplan for kjøpesenter i Aksdal sør for E134 ut til offentleg ettersyn.

 


Teknisk utval og kommuneplanutvalet har vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Føremålet med planforslaget er å leggje til rette for utbygging i Aksdal sør for E134 i områda sett av til sentrumsføremål S3 og næring i kommuneplanen 2012-14.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL.

Frist for innsending av merknadar vert sett til 25.03.2015.

Vedlegg:

PDF icon 16x16  Saksframlegg
PDF icon 16x16  Planomtale
PDF icon 16x16  Reguleringsføresegner
PDF icon 16x16  Plankart