Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Endring reguleringsplan Småget - offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

smaaget
Teknisk utval har i møte den 22.01.2015 vedtatt å leggje endring av detaljreguleringsplan for Småget ut til offentleg ettersyn.

 

Det er no utarbeidd ein ny detaljreguleringsplan for endring av den gjeldande reguleringsplanen for Småget. Teknisk utval har i møte 22.01.2015 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Føremålet med planendringa er å endre dei gjeldande reguleringsføresegna frå konsentrerte småhus til blokkbusetnad.

Eventuelle merknadar til planane må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknadar vert sett til 25.03.2015.

Vedlegg:

PDF icon 16x16  Saksframlegg
PDF icon 16x16  Plankart
PDF icon 16x16  Planomtale med føresegner
PDF icon 16x16  Skisser