Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Endring reguleringsplan gnr. 71, bnr. 6 m.m.

Skrevet av Trond Tindeland .

Kartutsnitt
Melding om endring av gjeldende reguleringsplan for del av gnr. 71, bnr. 6 m.m. i Tysvær kommune.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-14 kunngjøres herved at det er satt i gang arbeid med endring av gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for del av Gnr. 71, Bnr 6 m.m.

Det gjøres oppmerksom på at planendringen kan vurderes som en mindre endringog at Teknisk utval kan fatte endelig vedtak om planendring etter plan- og bygningslovens §12-14. Dette varselet må betraktes som siste anledning til å uttale seg før vedtak blir fattet.

Endringen omfatter fjerning av regulert adkomst nord-vest på del-felt K1 som ligger på eiendom Gnr/Bnr 71/469. Formålet endres fra kjøreveg til konsentrert småhusbebyggelse. Endringen ønskes utført da K1 har fått etablert ny adkomst fra kjøreveg sør for dette delfelt.

Naboer som grenser til området vil bli særskilt varslet. Frist for nabovarsel er satt til 6 uker fra varslingsdato.

Eventuelle merknader til reguleringsarbeidet sendes til :

VIKANES BUNGUM Arkitekter AS,
v/ Velde, Pb. 358, 5501 Haugesund,
tlf. 52 70 76 02, e-post; velde@vikanes-bungum.no

Vedlegg:

PDF icon 16x16  Kartutsnitt