Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Hervik, gbnr. 41/11

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

hervik41
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Hervik, gbnr. 41/11

 

I samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova vert det hermed kunngjort at Tysvær kommunestyre, den 17.12.2013, godkjente detaljreguleringsplan for Hervik, gbnr. 41/11, som sak 65/13.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9.

Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

 

Saksframlegg

Føresegner

Plankart