Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Detaljplan Haugaland Næringspark

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Plankart
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for delområde 1 i Haugaland Næringspark.

  

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Tysvær kommunestyre, den 19.03.2013 i sak 13/13, reguleringsplan (detaljplan) for delområde 1 innanfor Haugaland Næringspark.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 - tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 - tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

 

Vedlegg:

- Saksframlegg
- Føresegner
- Plankart