Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Endring reguleringsplan Alvanutlia

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Plankart
Tysvær kommunestyre har godkjent endring av reguleringsplan for Utsikten - Alvanutlia.

  

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Tysvær kommunestyre, den 19.03.2013, i sak 14/13, endring av reguleringsplan for Utsikten - Alvanutlia.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 - tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 - tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

Vedlegg:

- Saksframlegg
- Plankart
- Føresegner