Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Anbudsinnbydelse

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
Tysvær kommune v/Drift og eigedom innbyr til anbudskonkurranse på arbeider i forbindelse med anleggsarbeider Fv. 515 Nedstrand - fortau og VA. Anskaffelsen er publisert på Doffin.

 

Anlegget består av følgende hoveddeler: Rigg, drift, nedrigging, 450 meter vann-, overvann- og spillvanns-ledninger med tilhørende kummer, drens og anlegg. 150 meter nytt fortau skal etableres. Arbeider omfatter også kabelgrøfter (650 meter), og tilrettelegging for gatelys. Tilhørende arbeidene er grøftesikring, drift av eksisterende VA-anlegg i byggefase, trafikkavvikling, reetablering veganlegg, HMS/SHA-arbeid, tilkobling eksisterende VA-anlegg, fremgraving, påvisning, tilpasning.

Anbudskonkurransen gjennomføres i henhold til konkurransegrunnlaget. Kvalifikasjonskrav og konkurransegrunnlag gjøres tilgjengelig på Doffin.

Det vil bli gjennomført anbudsbefaring torsdag 08.juni 2017 kl. 1000. Oppmøte på ferjekaien på Nedstrand (ved gnr/bnr 181/1).

Tilbudet må være innlevert Tysvær kommune innen fredag 23.juni 2017 kl. 1300.