Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Sanering VA-anlegg Frakkagjerdvegen

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG
Tysvær kommune holder på å skifte ut vann- og avløpsledninger i Frakkagjerdvegen grunnet dårlig tilstand på eksisterende anlegg.

 

Anlegget omfatter ca. 200 meter nytt ledningsanlegg, og forventes ferdigstilt januar 2017.

figur1


I utførelsesfasen har Tysvær kommune også sett behov for skifte ut eks. vann og avløpsledning i Frakkagjerdvegen nord for Berg-bygget (øst – vest). Anlegget omfatter ca. 100 meter nytt ledningsanlegg. Oppstart januar 2017 med mål om avslutning innen mars 2017.

figur2


Trafikkavvikling

Under utførelsesfasen med opparbeidelse av nytt VA-anlegg i Frakkagjerdvegen (øst -vest) må en forvente at eks. veg vil bli stengt i større perioder under anleggsarbeidet. Det må derfor påregnes å benytte omkjøringsveg via Frakkagjerdvegen nord for E134 til Høgahaug i denne perioden.

Vassbakk & Stol AS skal ivareta alle ulemper mht. sikker trafikkavvikling under arbeider ved og langs E134 og Frakkagjerdvegen med sideveger. Avvikling av busstransport og avklaringer med aktuelle transportaktører inngår i arbeidet.

Ved stenging av veier skal tidspunkt og varighet være avtalt med veiholder iht. gjeldende regler. Berørte grunneiere/beboere skal være varslet på forhånd. Anleggsdriften skal legges opp slik at den er til minst mulig hinder for trafikken. Om nødvendig skal midlertidig anlegg for omkjøring etableres. Aktuelle offentlige instanser som brannvesen, sykehus, og politi må varsles om arbeidet.

Arbeider med grøfter i eller gjennom veiarealer skal utføres på en måte og med en fremdrift som gir veier/bruker minst mulig ulemper. Det vil kunne være behov for lysregulering. Myke trafikanter skal ivaretas i hele anleggsfasen.